Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Co je psychobiografický model péče


Böhmův psychobiografický model je ošetřovatelský model mezinárodně uznávaný a v současnosti využívaný v německy mluvících zemích v oblasti geriatrické a gerontopsychiatrické péče, který je zaměřen na podporu schopnosti sebepéče starých a zmatených lidí a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat či navrátit, a to principem oživení zájmu seniora a oživením jeho psychiky.
 

Dřívější způsoby péče, kdy personál přebíral veškeré úkony sebepéče klienta, nereflektoval na jeho zachovalé schopnosti a dovednosti, jsou v nových ošetřovatelských postupech minulostí. Böhm předkládá péči aktivizující a reaktivizující, a pokud využívá ve svém modelu pojem rehabilitace, tak ve smyslu reaktivizace psychických schopností člověka, tzn.: “nejdříve rozhýbej psychiku, potom tělo.“
 

Základním stavebním kamenem psychobiografického modelu je práce s biografií klienta, která není jenom sběrem informací o klientovi, ale mění základní postoj personálu vůči seniorovi. Vztah mezi klientem a pracovníkem je podložen otevřeností, respektem, vstřícností a zájmem o klientovu minulost s jeho zážitky a způsoby překonávání zátěžových situací.
 

Základní rozdělení biografie:

  • Singulární – individuální biografie, životní biografie s emocionálním podtextem
  • Historická – společensko-kulturní aspekt doby odrážející se v biografii
  • Regionální – každý region má svá specifika – město, venkov, nářečí, zvyky

 

Doprovázení klienta cestou vzpomínek s cílem vyhledat a podpořit celoživotně naučené mechanismy pro zvládání zátěžových situací (coping), které si každý člověk utváří do svých 25 let života a dále používá pouze kopii těchto mechanismů, je jednou z důležitých metod v práci s biografií.
 

Nejvyšším cílem v práci s biografií je porozumění životní historii klienta. Teprve na základě tohoto lidského porozumění je možné poskytovat adekvátní služby a individualizovanou péči seniorovi s úctou a respektem k důstojné hodnotě stáří.