Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Domov Letokruhy, příspěvková organizace, se sídlem Dukelská 650, Budišov nad Budišovkou, IČO: 71197010 jako správce osobních údajů (dále jen správce) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Rozsah zpracování osobních údajů
 • Osobní údaje Domov Letokruhy, p. o. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Domov Letokruhy zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
 1. identifikační údaje: jméno, příjmení
 2. kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, e-mailová adresa, telefon
 3. bankovní údaje – číslo účtu
 4. osobní údaje – dosažené vzdělání, datum narození, rodné číslo, místo narození, bezúhonnost, praxe;
 • Kromě shora uvedených osobních údajů Domov Letokruhy uchovává u uživatelů údaje, které se týkají průběhu poskytování sociální sužby ze strany poskytovatele, zpracování plateb a úhrad za poskytovanou službu.
Pokud Domov Letokruhy, p. o. zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
 • požadovat od Domova Letokruhy, p. o. informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovaných Domovem Letokruhy;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Domovem Letokruhy, p. o. jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Domovem Letokruhy, p. o., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Domovem Letokruhy, p. o.;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl(a) Domovu Letokruhy, p. o.;
 • podat stížnost dozorovému orgánu;
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.